• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Podstawowym gwarantem sukcesu każdej firmy jest umiejętne zarządzanie zarówno dobrami materialnymi jak tez zasobami ludzkimi. Kadra kierownicza naszej firmy opracowała i wdrożyła skuteczne metody zarządzania a także utworzyła precyzyjne procedury należytego wykonania zobowiązań, dzięki którym przez cały okres trwania umowy dbamy należycie o interes naszego kontrahenta. Celem należytego wykonywania obowiązków przez pracowników ochrony wprowadziliśmy rozbudowany nadzór ich pracy. Tok służby kontrolują specjaliści ds.nadzoru z ramienia kierownictwa firmy ARES SERVICE. W formie wsparcia i kontroli stosujemy również całodobowo zmotoryzowane grupy interwencyjne uprawnione i przystosowane do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz elektroniczne systemy kontroli pracowników typu GUARD.

Spełniamy wymogi organizacyjne i techniczne do wykonywania zadań ochrony fizycznej osób i mienia ,praktycznie w każdych obiektach :zarówno w bankach i obiektach przemysłowych jak i mieszkaniach prywatnych, domach jednorodzinnych, obiektach podmiotów gospodarczych ,nie wyłączając dużych zakładów przemysłowych oraz obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Do standardowych obowiązków pracowników ochrony należą:

- Przeciwdziałanie dewastacjom,kradzieżom i napadom rabunkowym.
- Nadzór nad ruchem osobowym, towarowym i kołowym na terenie chronionego obiektu.
- Interwencja wobec osób zakłócających porządek na terenie obiektu - Udzielanie pomocy pracownikom chronionego obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji pracownika ochrony.
- W razie potrzeby wezwanie odpowiednich służb (Policja ,Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna)
- Wykonywanie poleceń Zleceniodawcy w celu zapewnienie bezpieczeństwa.
- Prowadzenie księgi dyzurów, wpisywanie informacji o wszelkich zdarzeniach zaistniałych podczas służby - Inne obowiązki ( ustalenia indywidualne)

W ramach proponowanej stawki zapewniamy:

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników ochrony oraz kwalifikowanych pracowników ochrony
- pracowników ochrony sprawdzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym
- jednolite umundurowanie zgodne z regulaminem
- środki łaczności oraz przycisk napadowy
- system obchodowy kontroli wartowników GUARD
- wsparcie parcowników ochrony poprzez Grupy Interwencyjne
- montaż systemów alarmowych oraz systemów wizyjnych na terenie chronionych obiektów ( opcja - ustalenia indywidualne )
- oznakowanie terenu tablicami inforamcyjnycmi OBIEKT CHRONIONY

Wszelkie szczegóły związane z organizacją pracy, liczbą pracowników ochrony, zakresem obowiązków i ich uprawnień,zawsze są uzgadniane z potencjalnym klientem podczas niezobowiązującego spotkania z przedstawiceielem naszej firmy.