• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Ares Service Sp. z o.o. z siedzibą, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31, jest zarządzającym podmiotem serwisu znajdującym się na domenie ares-service.pl. Chronimy prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

DANE OSOBOWE - RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). W związku z tym informujemy, że:

Informacje dotyczące zawierania umów ochrony i mienia.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest:Ares Service Sp. z o.o. z siedzibą w 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31, tel. 58 3475560.
 • 2. Inspektor Ochrony Danych

  z którym możesz się skontaktować w Ares Service Sp. z o.o., pod adresem e-mail: iod@ares-service.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 • 3. Obowiązek informacyjny

  Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO.
 • 4. Cele i podstawy przetwarzania

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Ares Service Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy na fizyczną usługę ochrony osób i mienia lub na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. B RODO);
 • 5. Okres przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy na ochronę będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu z uwzględnieniem terminów przewidzianych dla archiwizacji dokumentów zgodnych z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami).
 • 6. Udostępnianie danych

  Twoje dane nie będą ulegały profilowaniu, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 7. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ochrony, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 • 8. Twoje prawa

  Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (złożone pisemnie w siedzibie firmy); prawo dostępu do swoich danych; prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB POINFORMUJEMY CIĘ O ZMIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na naszej Stronie Internetowej. lub w inny, równie skuteczny sposób.